سرپل : نرخنامه مواد خوراکی اولیه در سرپل تعین شد

سرپل به تعقیب فعالیت های هیئت مختلط از ارگانهای ذیربط در خصوص تعیین و کنترول نرخ مواد اولیه، جدول نرخنامه هذا به اساس قیم موجود مواد اولیه و نرخ ارز در بازار – ترتیب و بحضور عموم صنف های کسبه کار و شهروندان شهر سرپل تقدیم است. در صورت مشاهده تلخف ورزی از این نرخ […]

سرپل
به تعقیب فعالیت های هیئت مختلط از ارگانهای ذیربط در خصوص تعیین و کنترول نرخ مواد اولیه، جدول نرخنامه هذا به اساس قیم موجود مواد اولیه و نرخ ارز در بازار – ترتیب و بحضور عموم صنف های کسبه کار و شهروندان شهر سرپل تقدیم است.

در صورت مشاهده تلخف ورزی از این نرخ نامه با مصوبین آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
نوت.
منبع اطلاعات ریاست محترم شاروالی شهر سرپل.