عملیات برق آسای مجاهدین…

عملیات برق آسای مجاهدین امارت اسلامی بنیان دولت فاسد و بی کفایت و متکی بر قدرت های یهودی ونصرانی که از یک ترکیب نامتجانس و گروه های رقیب و متخاصم تکشیل یافته به لرزه در آورده است. پیشرفت برق آسا، قاطع، سرنوشت ساز و بنیان بر انداز مجاهدین در استقامت موسی قلعه و در نهایت […]

عملیات برق آسای مجاهدین امارت اسلامی بنیان دولت فاسد و بی کفایت و متکی بر قدرت های یهودی ونصرانی که از یک ترکیب نامتجانس و گروه های رقیب و متخاصم تکشیل یافته به لرزه در آورده است.

پیشرفت برق آسا، قاطع، سرنوشت ساز و بنیان بر انداز مجاهدین در استقامت موسی قلعه و در نهایت فتح آن در تسخیر ناپذیر رژیم را در هم شکست و غنایمی که ازین ناحیه نصیب مجاهدین گردید قابل ملاحظه میباشد، علاوه از آنکه فتوحات مسلسل و بی وقفه رژیم را در موضعگیری انفعالی قرار دداده است، مهمات بجامانده به شمول اسلحه جات ثقیل این امکان را برای مجاهدین در آینده فراهم ساخته است تا با استفاده از آن و شناختی که از نوعیت اسلحه دشمن بدست می آورد در پیشرفت و ارتقای ظرفیت های خود برتری خویش را بر طرف مقابل در عرصه نظامی فزونی بخشد، ضمن فتوحات کذایی تلفات جایی دشمن و از دست دادن پایگاه های نظامی حینیکه پارامتر ضعف و روحیه باختگی شان تلقی میگردد، اضمحلال تدریجی قوت دشمن را نیز بدنبال دارد. و در فرجام لشکر بی و سروته متشکل از افراد بی انگیزه، در یک موقعیت دشوار در برابر مجاهدین سرشار از روحیه شکست ناپذیر و با انگیزه ایمان قرار میدهد. گرچه تبلیغات بی امان ائتلاف صلیبی و روحیه دادن به نیروی نظامی رژیم از طریق اشتراک مستقیم نیروهای زمینی و هوایی صلیبی در عملیات های نظامی میتواند، بر علاوه امکانات مادی که تحایف نقدینه نقش اول را بازی میکند تا مدتی افت و شکست روحیه نظامیان رژیم را ترمیم کنند، اما نقطه ایکه باید دشمن از آن آگاه باشد شکست علنی باداران شان است، که چندی قبل با اعلان اخراج نیروهای اضافی به آن معترف گشته اند و چیزیکه در شرایط کنونی وقوف به آن ضروری مینماید، قضیه مربوط به اعلان خروج چینن نیروهای و علی الظاهر تخلیه بعضی مراکز نظامی است که از نظر مجاهدین قطعاً مطلبی که عنوان گردیده واقعیت نمیباشد یعنی سپردن رشته عملیات به نظامیان رژیم و تقلیل نقش آنها تا حد مشورتی و تعلیم و تربیت بر خلاف در صحنه عمل هنوز هم همان معادلات وضع شده نظامی از سوی موتلفین و متحدین صلیبی حاکم است، آنها قومانده میدهند، اطلاعات استخباراتی و پلان گذاری عملیات، بمباردمان های مخرب تهیه لوژستیک، استعمال ماشین های محاربوی اسلحه جات ثقیل و بعضاً پرسونل زمینی متشکل از آنها میباشند و از سربازان بومی و وطنی بعنوان پیش مرگ ها استفاده شده است. بمباردمان موسی قلعه به اعتراف سخنگویان رژیم تایید گردیده است که کار باداران شان است.

بهر کیف ماشین جنگی موتلفین قبلاً فلج گردیده است، ادامه به جهاد بر حق مجاهدین در مجموع آنها را مجبور به عقب نشینی کامل خواهند ساخت، چیزیکه برای مجاهدین امر محترم تلقی میگردد نه در حد یک تصور و اهی و بی پایه که گذشت زمان چنین ادعایی را محقق می نماید.