به اساس تفاهم و هماهنگی دفتر یونسیف و ریاست کار و امور اجتماعی ولایت سرپل بتعداد بیشتر از ۱۳۰۰ کیت زمستانی توزیع گردید

به اساس تفاهم و هماهنگی دفتر محترم یونسیف و ریاست کار و امور اجتماعی ولایت سرپل که بتعداد بیشتر از ۱۳۰۰ کیت زمستانی از جانب آن دفتر محترم در این ولایت مواصلت ورزیده بود که از مدت یک هفته بدین سو به اساس سروی اطفال کارکن روی جاده، اطفال در مراکز دوستانه در قریجات نو […]

به اساس تفاهم و هماهنگی دفتر محترم یونسیف و ریاست کار و امور اجتماعی ولایت سرپل که بتعداد بیشتر از ۱۳۰۰ کیت زمستانی از جانب آن دفتر محترم در این ولایت مواصلت ورزیده بود که از مدت یک هفته بدین سو به اساس سروی اطفال کارکن روی جاده، اطفال در مراکز دوستانه در قریجات نو آباد آسیاباد و توغنی عربیه، اطفال تجارت های کوچک و حرفه، اطفال پرورشگاه توسط نماینده گان دفاتر محترم یونسیف و ADWSO با هماهنگی شبکه عملکرد محافظت اطفال ریاست کار و امور اجتماعی توزیع گردید

و توزیع این بسته کمک ها ( کیت های زمستانی ) به شکل نورمال ادامه دارد.