د کاپیسا اونیزه چاپ او توزیع شوه

نن دکاپیسا ولایت د اطلاعات اوفرهنګ ریاست په زیار دکاپیسا اونیزه مجله چاپ اودولایت اړوند ټولودولتي ادارو، مکاتبو او مدارسو ښوونکو او زده کوونکو ته توزیع شوه ۱۴/۱۰/۲۰۲۱

نن دکاپیسا ولایت د اطلاعات اوفرهنګ ریاست په زیار دکاپیسا اونیزه مجله چاپ اودولایت اړوند ټولودولتي ادارو، مکاتبو او مدارسو ښوونکو او زده کوونکو ته توزیع شوه

۱۴/۱۰/۲۰۲۱