د کاپیسا اونیزه چاپ او توزیع شوه

نن دکاپیسا ولایت د اطلاعات اوفرهنګ ریاست په زیار دکاپیسا اونیزه مجله چاپ اودولایت اړوند ټولودولتي ادارو، مکاتبو او مدارسو ښوونکو او زده کوونکو ته توزیع شوه 14/10/2021

نن دکاپیسا ولایت د اطلاعات اوفرهنګ ریاست په زیار دکاپیسا اونیزه مجله چاپ اودولایت اړوند ټولودولتي ادارو، مکاتبو او مدارسو ښوونکو او زده کوونکو ته توزیع شوه

14/10/2021