۲۹ تن ازطبقه اناث که مکتب نرس قابله گی راآموزش دیده اند سندفراغت بدست آوردند.

محترم مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ میگوئید. مراسم که بدینمظور درسالون شام پارس ترتیب یافت نماینده ولایت نماینده دفتر یونسف،نماینده ریاست صحت عامه تعداد ازاولیای شاگیردان شرکت ورزیده بودند. نماینده ریاست صحت ازهمه کسانیکه درین مکتب زحمت کشیده آموزش دیده اند خواست تاحین اجرای وظیفه ایمان داری وصداقت را درنظرگرفته به آنعده مادران که ضرورت به […]

محترم مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ میگوئید.
مراسم که بدینمظور درسالون شام پارس ترتیب یافت
نماینده ولایت نماینده دفتر یونسف،نماینده ریاست صحت عامه تعداد ازاولیای شاگیردان شرکت ورزیده بودند.
نماینده ریاست صحت ازهمه کسانیکه درین مکتب زحمت کشیده آموزش دیده اند خواست تاحین اجرای وظیفه ایمان داری وصداقت را درنظرگرفته به آنعده مادران که ضرورت به کمک دارند انجام وظیفه نمایند.
بعد”نماینده دفتریونسف که تمویل کننده این پروژه میباشد طی صحبت گفت شماباید بعد ازفراغت به قراوقصبات دور دست رفته خدمات شایسته بمادران که ازکمبود داکتر رنج میبرند کمک نماید.
قابل ذکراست که این فارغین درپنج ولسوالی انجام وظیفه خواهند کرد.
۱۴۰۰/۱۲/۹دوشنبه