د پکتیکا ولایت د طارق بن زیاد له پوځي روزنتون څخه یوه ټولۍ مجاهدین فارغ شول

د پکتیکا ولایت د طارق بن زیاد له پوځي روزنتون څخه یوه ټولۍ مجاهدین فارغ شول

د پکتیکا ولایت د طارق بن زیاد له پوځي روزنتون څخه یوه ټولۍ مجاهدین فارغ شول