د نیمروز د جریدې 190 مه ګڼه هم چاپ شوه

  د نیمروز جریده، چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست اړوند چاپیزه رسنۍ ده او په اونیزه ډول خپریږي ۱۸۹ ګڼه یې هم چاپ سوه، او لوستونکو ته وړاندي شوه   تاسو یې پې ډي ایف له لاندي لینک نه ښکته کولی شئ 190

 

د نیمروز جریده، چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست اړوند چاپیزه رسنۍ ده او په اونیزه ډول خپریږي ۱۸۹ ګڼه یې هم چاپ سوه، او لوستونکو ته وړاندي شوه

 

تاسو یې پې ډي ایف له لاندي لینک نه ښکته کولی شئ

190