د نیمروز د جریدې ۱۹۰ مه ګڼه هم چاپ شوه

  د نیمروز جریده، چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست اړوند چاپیزه رسنۍ ده او په اونیزه ډول خپریږي ۱۸۹ ګڼه یې هم چاپ سوه، او لوستونکو ته وړاندي شوه   تاسو یې پې ډي ایف له لاندي لینک نه ښکته کولی شئ ۱۹۰

 

د نیمروز جریده، چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست اړوند چاپیزه رسنۍ ده او په اونیزه ډول خپریږي ۱۸۹ ګڼه یې هم چاپ سوه، او لوستونکو ته وړاندي شوه

 

تاسو یې پې ډي ایف له لاندي لینک نه ښکته کولی شئ

۱۹۰