در صحن ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز، نهال ها غرس گردید.

  زرنج ، ۱۴ شعبان/ ۲۵حوت به اساس راپور آژانس خبری باختر، در صحن ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز، با حضور داشت مفتی حبیب الله”الهام ” رئیس اطلاعات و فرهنگ، آمرین بخش های اطلاعات، فرهنگ، کارمندان اداری و جوانان برای سرسبزی و جلوگیری از آلودگی هوا، چندین اصله نهال مثمر وغیر مثمر؛ غرس گردید. […]

 

زرنج ، ۱۴ شعبان/ ۲۵حوت

به اساس راپور آژانس خبری باختر، در صحن ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز، با حضور داشت مفتی حبیب الله”الهام ” رئیس اطلاعات و فرهنگ، آمرین بخش های اطلاعات، فرهنگ، کارمندان اداری و جوانان برای سرسبزی و جلوگیری از آلودگی هوا، چندین اصله نهال مثمر وغیر مثمر؛ غرس گردید.

مفتی حبیب الله”الهام” رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز به آژانس خبری باختر گفت: هدف از نهال شانی ایجاد فضای سبز در محوطه ریاست است تا باعث نشاط و طراوت مراجعین نیز گردد.

آقای” الهام” از جوانان ولایت نیمروز، خواست در سرسبزی شهر و خانه خویش کوشش نمایند، تا در آینده یک فضای سرسبز و با نشاط داشته باشیم.