جمع آوری وسائط نظامی وزارت دفاع در زون غرب

هرات   رهبری قول اردوی ۲۰۷ الفاروق یک کمیسیون با صلاحیت به ریاست معاون گارنیزیون ق.ا را؛ جهت جمع آوری وسایط نظامی وزارت دفاع توظیف کردند. کمیسیون توظیف شده دو روز قبل کار خود را آغاز نموده است که تا هنوز قسمتی از وسایط را از ارگانهای مختلف بازگرداندند، و مسوولیت کاری این کمیسیون الی […]

هرات

 

رهبری قول اردوی ۲۰۷ الفاروق یک کمیسیون با صلاحیت به ریاست معاون گارنیزیون ق.ا را؛ جهت جمع آوری وسایط نظامی وزارت دفاع توظیف کردند.
کمیسیون توظیف شده دو روز قبل کار خود را آغاز نموده است که تا هنوز قسمتی از وسایط را از ارگانهای مختلف بازگرداندند، و مسوولیت کاری این کمیسیون الی جمع آوری مکمل وسایط مربوطه ادامه خواهد داشت.
وسایط که شامل لیست جمع آوری می باشند عبارتند از: تانک، رنجر، انترنشنال و… که از مربوطات (ولایات) زون غرب جمع آوری خواهند شد.