رئیس اقتصاد غزنی  از مکاتب  نظارت کرد

  مورخ 4.2.1401 برابر 23.9.1443 رمضان المبارک از چهارصنف اول مربوط اناث تعلیمات سریع موسسه کوارCOAR توسط مولوی نادرشاه شریف رئیس اقتصاد غزنی نظارت گردید.،سطح آموزش شاگردان درتمام مضامین خصوصا، قرآن کریم ،تعلیمات دینی بسیار خوب بودند، همینطور راجع به سطح رو خوانی ،تشخیص حروف،فرایض واحکام نماز و نگارش اعداد، همه شاگردان بین سنین ده […]

 

مورخ 4.2.1401 برابر 23.9.1443 رمضان المبارک از چهارصنف اول مربوط اناث تعلیمات سریع موسسه کوارCOAR توسط مولوی نادرشاه شریف رئیس اقتصاد غزنی نظارت گردید.،سطح آموزش شاگردان درتمام مضامین خصوصا، قرآن کریم ،تعلیمات دینی بسیار خوب بودند، همینطور راجع به سطح رو خوانی ،تشخیص حروف،فرایض واحکام نماز و نگارش اعداد، همه شاگردان بین سنین ده الی پانزده ساله که  قبلا از تعلیم باز مانده بودند مهارت درست داشتند.

تعداد داخله صنوف به 35  شاگرد رسیده که روزانه  چهارساعت هفت مضمون توسط استادان بسویه دوازده وچهارده پاس آموزش دیده و به گفته مسول موسسه بمدت یکسال دو صنف را تکمیل خواهند کرد.