یک منبع ریاست امور مهاجرین ولایت فاریاب به آژانس اطلاعاتی باختر گفت :

کمک به بیجاشده گان در فاریاب برای ۹۶۹ فامیل بی جا شده که در شهر میمنه جاگزین شده بودند کمک غیر غذائی شامل کمپل ۔بوشکه آب ۔ ترپال ۔ صابون کالاشوی و جان شوی ۔ بالون گاز ۔ سیت آشپزخانه ۔ خیمه۔ و یک بسته البسهّ زمستانی میباشد ۔ بعد از ظهز روز دوشنبه مورخ […]

کمک به بیجاشده گان در فاریاب

برای ۹۶۹ فامیل بی جا شده که در شهر میمنه جاگزین شده بودند کمک غیر غذائی شامل کمپل ۔بوشکه آب ۔ ترپال ۔ صابون کالاشوی و جان شوی ۔ بالون گاز ۔ سیت آشپزخانه ۔ خیمه۔ و یک بسته البسهّ زمستانی میباشد ۔ بعد از ظهز روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ با حضور داشت هیات موظف مقام ولایت و تعدادی از روسای ادارات دولتی توزیع گردید.
قابل تذکر است که این فامیل ها قبلاّ توسط هیات موظف مقام ولایت و دفتر ORD سروی گردیده بود .
مورخ۱۴۰۰/۱۲/۲۳