محترم مولوی باریداد”صابر”رئیس مبارزه باحوادث ازتوزیع پول نقد برای(۲۲۲)فامیل درمربوطات مرکزولایت بادغیس خبرداده است.

مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ. باتائید این خبر به آژانس اطلاعاتی باخترمیگوئید. که محترم مولوی باریداد”صابر”رئیس مبارزه باحوادث خبرداده که موسسه (ای،آر،سی)درقلعه نو باهماهنگی ونظارت ریاست مبارزه باحوادث تعداد(۲۲۲ )فامیل متضررین ناشی اززلزله اخیر دراینولایت که قبلا”بامشوره این اداره نواحی اطراف شهرسروی گردیده بودبرای هرفامیل مبلغ(۲۶۰۰۰) افغانی مساعدت گردیده است. این درحالیست که چندقبل برای(۲۸۰)فامیل آسیب […]

مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ. باتائید این خبر به آژانس اطلاعاتی باخترمیگوئید.
که محترم مولوی باریداد”صابر”رئیس مبارزه باحوادث خبرداده که موسسه (ای،آر،سی)درقلعه نو باهماهنگی ونظارت ریاست مبارزه باحوادث تعداد(۲۲۲ )فامیل متضررین ناشی اززلزله اخیر دراینولایت که قبلا”بامشوره این اداره نواحی اطراف شهرسروی گردیده بودبرای هرفامیل مبلغ(۲۶۰۰۰) افغانی مساعدت گردیده است.
این درحالیست که چندقبل برای(۲۸۰)فامیل آسیب دیده اززلزله درقریجات باغک وقرقیطو مربوط مرکزولایت بادغیس موادغذای وغیرغذای توزیع نموده بودند.
سه شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۷