محترم مولوی باریداد”صابر”رئیس حوادث ازتوزیع یکمقدارمواد خوراکی وغیر خوراکی درقریجات نواحی اطراف شهرقلعه نو خبرداده است.

محترم مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس بخبرنگارآژانس باختر تائید میکندکه محترم مولوی باریداد”صابر”ریس مبارزه باحوادث ولایت بادغیس گفت یکمقدارکمک های بشردوستانه که ازسوی یک افغان مقیم خارج برای(280 )فامیل که ازاثرزلزله درقریجات باغک وقرقیطو متضررگردیده یک بوجی آرد(۵۰)کیلوی یک بوجی برنج ۱۰ لیترروغن ۱۲قالب صابون بانظارت ریاست حوادث باهمکاری موسسه علمی آموزشی […]

محترم مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس بخبرنگارآژانس باختر تائید میکندکه محترم مولوی باریداد”صابر”ریس مبارزه باحوادث ولایت بادغیس گفت یکمقدارکمک های بشردوستانه که ازسوی یک افغان مقیم خارج برای(280 )فامیل که ازاثرزلزله درقریجات باغک وقرقیطو متضررگردیده یک بوجی آرد(۵۰)کیلوی یک بوجی برنج ۱۰ لیترروغن ۱۲قالب صابون بانظارت ریاست حوادث باهمکاری موسسه علمی آموزشی کار توزیع گردیده است.
این درحالیست که روز گزشته ازسوی کشور ترکیه یکمقدار موادخوراکی وغیرخوراکی درولسوالی های قادس ودره بوم برای خانواده های متضرراززلزله بانظارت ریاست حوادث توزیع گردیده بود.
۱۴۰۰/۱۲/۱۳پنجشنبه