په ۲۰۱۸م کال کې په هیواد کې د ټولو مفتوحه، نیمه مفتوحه او غیرمفتوحه ولسوالیو احصائیه

په ۲۰۱۸م کال کې په هیواد کې د ټولو مفتوحه، نیمه مفتوحه او غیرمفتوحه ولسوالیو احصائیه     پي ډي ايف دلته کتلای شئ

په ۲۰۱۸م کال کې په هیواد کې د ټولو مفتوحه، نیمه مفتوحه او غیرمفتوحه ولسوالیو احصائیه

 

 

پي ډي ايف دلته کتلای شئ