کابله بیا درته راځي طالبان – طلحه

کـابـله بيـا درتـه راځـي طـالــبان ګلاب غاټول ريدي ريدي طالبان دوصال غېږه ښه په مينه ورکړه ٶ سـتا فـراق کې لېـوني طالـبان له بد نـظره ستـرګـو مه وېـرېـږه شوٶ درته دود اوسپېلني طالبان هغه څلوېښت جمع قوي امريکا اوس په صفروکې ضربوي طالبان داټــم زور يــې کـــو ور دړې وړې له سـره تېـر شو لو […]

کـابـله بيـا درتـه راځـي طـالــبان
ګلاب غاټول ريدي ريدي طالبان

دوصال غېږه ښه په مينه ورکړه
ٶ سـتا فـراق کې لېـوني طالـبان

له بد نـظره ستـرګـو مه وېـرېـږه
شوٶ درته دود اوسپېلني طالبان

هغه څلوېښت جمع قوي امريکا
اوس په صفروکې ضربوي طالبان

داټــم زور يــې کـــو ور دړې وړې
له سـره تېـر شو لو تـنکي طالـبان

دلـيلـې دښـتې ګـوره تـاتــه وايـم!
هېر چې دې نه شي پروني طالبان

دازادۍ زېـري بـه راوړي مـوږ تــه
ګرانه طلحـه دتـور پټـګـي طالبان.