دیدار قوماندان لوای کوماندو، رئیس ارکان و آمر اوپراسیون لوا از کندک دوم کوماندو

سه شنبه ۶ ثور ۱۴۰۱  هرات سیف الله لونگ قوماندان لوای کوماندوی قول اردوی ۲۰۷ الفاروق همراه با رئیس ارکان و آمر اوپراسیون لوا، از کندک دوم کوماندو بازدید نمودند. این هیئت که جهت دیدار نزدیک از کار کرد های اداری و نظامی این کندک رفته بودن، روند کاری این ارگان را مثبت ارزیابی نموده […]

سه شنبه ۶ ثور ۱۴۰۱  هرات

سیف الله لونگ قوماندان لوای کوماندوی قول اردوی ۲۰۷ الفاروق همراه با رئیس ارکان و آمر اوپراسیون لوا، از کندک دوم کوماندو بازدید نمودند.
این هیئت که جهت دیدار نزدیک از کار کرد های اداری و نظامی این کندک رفته بودن، روند کاری این ارگان را مثبت ارزیابی نموده و برای مسئولین کندک توسعه کاری را تاکید فرمودند.