۵۳ شرکت سیاحتی تاکنون در غزنی جواز فعالیت بدست آوردند.

غزنی باختر- ۸ حمل به گزارش آژانس باخترجلسه هماهنگی شرکت های سیاحتی با مسوولین دولتی امروز دوشنبه ۸ حمل تحت ریاست مولوی حبیب الله مجاهد رئیس اطلاعات وفرهنگ غزنی در مقر این ریاست برگزار گردید. رئیس اطلاعات وفرهنگ غزنی در این جلسه هدف از رشد فرهنگ گردشگری وسیاحتی را شناخت بهتر فرهنگ کشور به سیاحین […]

غزنی باختر- ۸ حمل
به گزارش آژانس باخترجلسه هماهنگی شرکت های سیاحتی با مسوولین دولتی امروز دوشنبه ۸ حمل تحت ریاست مولوی حبیب الله مجاهد رئیس اطلاعات وفرهنگ غزنی در مقر این ریاست برگزار گردید.

رئیس اطلاعات وفرهنگ غزنی در این جلسه هدف از رشد فرهنگ گردشگری وسیاحتی را شناخت بهتر فرهنگ کشور به سیاحین داخلی وخارجی خوانده وآنرا دربلند بردن عواید داخلی دولت موثر خواند.

آقای مجاهد گفت: پس از روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان ۵۳ شرکت سیاحتی در همکاری آنان جواز فعالیت از وزارت اطلاعات وفرهنگ کشور بدست آورده اند واین شرکت ها میتوانند در بدل پول برای سیاحین ومسافرین ویزه در اختیار شان قرار دهند.
به گفته وی ریاست اطلاعات وفرهنگ اجازه فعالیت به هیچ فرد ویا شرکت سیاحتی بدون اسناد را نمیدهد و از آنعده شرکت های سیاحتی که از مالیه دهی فرار میکنند ویا کار های غیر قانونی را انجام میدهند حمایت وپشتبانی نکرده بلکه این افراد در برابر قانون جوابگو میباشند.
همچنان در این مجلس برخی از مسوولین شرکت های سیاحتی یک سلسه مشکلات قانونی شانرا مطرح نموده وخواستار رسیده گی به مشکلات شان شدند که رئیس اطلاعات وفرهنگ غزنی در جریان جلسه بخاطر حل مشکلات شرکت های سیاحتی اعلام همکاری نمود.

۸- حمل- ۱۴۰۱