ماهنأمه آیینهٔ سرپل دوباره به چاپ رسید

سرپل ریاست اطلاعات و فرهنگ بعد از تحولات اخیر ماهنامه آئینه و به شمارهٔ مسلسل( ۳۹) دوباره به فعالیت آغاز و به چاپ رسید.

سرپل

ریاست اطلاعات و فرهنگ بعد از تحولات اخیر ماهنامه آئینه و به شمارهٔ مسلسل( ۳۹) دوباره به فعالیت آغاز و به چاپ رسید.