رئیس مبارزه باحوادث از توزیع مواد غذای وغیرغذای درولسوالی های قادس ودره بوم ولایت بادغیس خبرمیدهد.

به سلسله کمک رسانی برای خانواده های نیازمند اینک محترم مولوی باریداد”صابر”رئیس مبارزه باحوادث از توزیع مواد غذای وغیرغذای درولسوالی های قادس ودره بوم ولایت بادغیس خبرمیدهد. مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس تائید میکند. محترم مولوی باریداد”صابر”رئیس حوادث میگوئید یکمقدارموادغیرغذای شامل جاکت های بچگانه،زنانه ومردانه،صابون،جان پاک وغیره که شامل یک کیت میباشد […]

به سلسله کمک رسانی برای خانواده های نیازمند اینک محترم مولوی باریداد”صابر”رئیس مبارزه باحوادث از توزیع مواد غذای وغیرغذای درولسوالی های قادس ودره بوم ولایت بادغیس خبرمیدهد.
مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس تائید میکند.
محترم مولوی باریداد”صابر”رئیس حوادث میگوئید یکمقدارموادغیرغذای شامل جاکت های بچگانه،زنانه ومردانه،صابون،جان پاک وغیره که شامل یک کیت میباشد درقریجات پیوار،کاریزحاجی نظر،قیبلی دشت،شورآب،قره قل،خاک درویش وشامیری ولسوالی قادس توزیع گردیده است.
مولوی صاحب”صابر”به آژانس باختر می افزاید.
که یکمقدارمواد غذای ازطرف ریاست سره میاشت بامشوره ریاست حوادث شامل(۵۰)کیلوآرد،یک کارتن موادغذای،البسه زمستانی که ازسوی کشورترکیه مساعدت گردیده بودبرای(۵۰۰)فامیل فقیرونیازمند درقریجات پل کهنه،نخچرستان،قال زردک،تیل کلان،وبادروک ولسوالی دره بوم ولایت بادغیس توزیع گردیده است.
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ بادغبس