باساس هدایت مقام ولایت امروز سرپرست ریاست تربیه معلم درولایت بادغیس رسمآ طی مراسم معرفی گردید.

باساس هدایت مقام  محترم ولایت امروز سرپرست ریاست تربیه معلم درولایت بادغیس رسمآ طی مراسم معرفی گردید. مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنګ بخبرنگارآژانس باختر تائید میکندکه. حاجی شفیع الله آقا طی مراسم توسط محترم مولوی باریداد”حنفی”رئیس دفترمقام محترم ولایت به بصفت سرپرست تربیه معلم به همکاران درحالیکه نماینده ریاست معارف نیز حضورداشت معرفی گردید. درین مراسم […]

باساس هدایت مقام  محترم ولایت امروز سرپرست ریاست تربیه معلم درولایت بادغیس رسمآ طی مراسم معرفی گردید.
مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنګ بخبرنگارآژانس باختر تائید میکندکه.
حاجی شفیع الله آقا طی مراسم توسط محترم مولوی باریداد”حنفی”رئیس دفترمقام محترم ولایت به بصفت سرپرست تربیه معلم به همکاران درحالیکه نماینده ریاست معارف نیز حضورداشت معرفی گردید.
درین مراسم که به تلاوت قرآنکریم آغازشد محترم مولوی “حنفی”رئیس دفترمقام ولایت طی صحبت ازتمام کارمندان استادان که دربخش تربیه معلم ایفآ وظیفه مینمایند تقاضا نمودتابخاطر بهبودامورات کاری وهماهنگی کامل بامحترم شفیع الله آقا سرپرست ترببه معلم همکاری ووظایف شان را طبق مقررات واصول تعین شده پیش ببرند.
بعد”محترم حاجی شفیع الله آقا نیزطی صحبت گفت بخاطر رشد تربیه معلم ازهرگونه همکاری دریغ نخواهیم کرد .