رئیس اطلاعات وفرهنګ ولایت بادغیس درولسوالی قادس از منطقه تاریخی و مهم لنگرشریف دیدار کرد

درشرق مرکزولایت بادغیس منطقه واقع شده باستانی باصدهاسال قدمت تاریخی که بنام لنگرشریف یاد میشود این منطقه درولسوالی قادس اینولایت موقعیت دارد. محترم مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس میگوید. این منطقه دریادداشت های قدیمی یکی ازسرسبز ترین ساحه ئ پوشیده ازانبوه جنگلات که دارای حیوانات وحشی بوده که متاسفانه هیچ آثار ونشانه […]

درشرق مرکزولایت بادغیس منطقه واقع شده باستانی باصدهاسال قدمت تاریخی که بنام لنگرشریف یاد میشود این منطقه درولسوالی قادس اینولایت موقعیت دارد.

محترم مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس میگوید.

این منطقه دریادداشت های قدیمی یکی ازسرسبز ترین ساحه ئ پوشیده ازانبوه جنگلات که دارای حیوانات وحشی بوده که متاسفانه هیچ آثار ونشانه ئ ازآن به نظر نمیرسد وتاقبل ازسال(760)هجری قمری لنگرشریف بنام(طوس نوذر)مسمی بوده است.

باساس گفته مولوی”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ درسال( 766)هجری قمری شخصی بنام (میرغیاث الدین ) ازشهر نیشاپور ایران امروزی به این منطقه آمده وآغازگر یک زنده گی نودرین محل شده بود که ازآن روزبعدنام منطقه(طوس نوذرمسمی به لنگرشریف گردیده است.

واکنون این محل به یکی ازساحات باستانی دیدنی جهان گردان به حساب میآئید وبعد ازمرگ میرغیاث الدین منطقه مذکور یکی ازپر دیدنی ترین منطقه تبدیل شده است.

درسالیان گزشته تورستان ازولایات همجوار وحتی خارج ازکشور به اینجا میآمدن .

ریاست اطلاعات فرهنگ بادغیس این منطقه را که دارای چندین صد سال قدمت تاریخی دارد وازآن به عنوان محلات باستانی ثبت اداره خویش نموده است.

مولوی”سروری”اضافه میکند مدارک وجود دارد که آثارهای باستانی زیاد درین منطقه وجود داشته ازسنگ های قمتی گرفته تا دیگ های بزرگ وظروف هفت جوش که درطی چند دهه گزشته بسیاری ازآنها به سرقت برده شده است.

ونظربه پرسش های که ازباشنده گان محل صورت گرفته نشان میدهدکه شخصیت های زیاد ازدوره های مختلف درمنطقه ذیست داشتند وآثارهای بدست آمده ازمحل دوره(رستم ذال)را نشان میدهد.

رئیس اطلاعات می افزاید دراواخیر نیمه اول (14)خورشدی دریکی ازتپه های این منطقه بنام (کوه زیرخاکی)یاد میشود (مجسمه)ازجنسی هفت جوش بنام(الیاژ)فلزی ساخته شده بود بدست آمده که شکل یک سوار جنگی را داشته وبه یک سمت دیگری آن (جمله جنگ رستم ذال)به بشکل (کرک)نقش شده بود.

وباید یاد آور شد که درکنار منطقه لنگرشریف درولسوالی قادس (قلعه نریمان)درولسوالی آبکمری (شاه مشهد)درولسوالی جوند (قلعه های تاریخی درمنطقه موریچاق وقلعه تاریخی مرکزولسوالی بالامرغاب )ازجمله آبده های باستانی ودیدنی که ثبت راجستر دفتر (یونسکو)نیزشده است.

درصورتیکه امارت اسلامی بتواند این محلات وسایرمحلات که تاهنوز معلومات کافی در موردش نداریم ترمیم وحفاظت نمائید گروشگران زیاد ازکشورهای خارجی به مناطق آمده وعواید خوبی ازاین مدرک بدست خواهند آمد.