یک کمیسیون را بمنظور بر رسی دوسیه های آنعده محبوسین که بدون سرنوشت بداخل زندان هابسرمیبردند درولایت بادغیس ایجادگردیده است.

نظر به فرمان محترم امیرالمؤمنین شیخ الحدیث مولوي هبة الله اخندزاده صاحب –  حفظه الله تعالی –  یک کمیسیون را بمنظور بر رسی دوسیه های آنعده محبوسین که بدون سرنوشت بداخل زندان هابسرمیبردند به ترکیب ذیل درولایت بادغیس ایجادگردیده است. محترم مولوی بازمحمد”سروری”ریس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس بخبرنگارآژانس باخترمیگوید درین کمیسیون محترم آخندزاده […]

نظر به فرمان محترم امیرالمؤمنین شیخ الحدیث مولوي هبة الله اخندزاده صاحب –  حفظه الله تعالی –  یک کمیسیون را بمنظور بر رسی دوسیه های آنعده محبوسین که بدون سرنوشت بداخل زندان هابسرمیبردند به ترکیب ذیل درولایت بادغیس ایجادگردیده است.

محترم مولوی بازمحمد”سروری”ریس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس بخبرنگارآژانس باخترمیگوید درین کمیسیون

محترم آخندزاده محب الله”اسد”معاون ولایت بادغیس.

محترم مولوی محب الله”احسان”ریس معارف.

محترم مولوی غیاث الدین”صبور”ریس امربالمعروف ونهی عن المنکر.

محترم مولوی حبیب الله ریس محکمه شهری که بمنظورتطبق فرمان شیخ امیرالمومین ملاهبة الله آخندزاده موظف گردیده اند تا تمام محابیس که درسطح ولایت بادغیس وجود دارد راباید ازنزدیک تحت بررسی قرارداده وآنعده محبوسین که بدون سرنوشت در داخل زندان ها بسرمیبردندبه آنهارسیده گی وآذادشوند.

مولوی سروری سخنگوی امارت اسلامی بخبرنگارما اضافه کردکه این  تعداد29 بیست نوتن اززندانیان راآذادکرده است.

قابل ذکراست که این کمیسیون ازتاریخ ۲۹/۶/۱۴۴۳بکارخویش آغازوالی۱۰/۷/۱۴۴۳ادامه خواهندداد.

جمعه ۲۹/۱۱/۱۴۰۰