محترم مولوی بازمحمد سروری رئیس اطلاعات بایکتعد ا از فعالین جامعه مدنی راملاقات نموده.

اليوم یکشنبه مورخ 1‪7/1‪1/1‪400   درین ملاقات به دفتر کاری ریاست اطلاعات وفرهنگ بادغیس انجام شد درین نشست فعالین مدنی وسید شیدا عارض مدیر عمومی جوانان ازکاهش نرخ دالر وبلند بودن مواد غذایی شکایت کرده گفت اکنون دالر 8‪7  افغانی کاهش‌ یافته وهنوز هم مواد اولیه مورد نیاز  به قیمت بلند دربازار به مردم عرضه […]

اليوم یکشنبه مورخ 1‪7/1‪1/1‪400

 

درین ملاقات به دفتر کاری ریاست اطلاعات وفرهنگ بادغیس انجام شد درین نشست فعالین مدنی وسید شیدا عارض مدیر عمومی جوانان ازکاهش نرخ دالر وبلند بودن مواد غذایی شکایت کرده گفت اکنون دالر 8‪7  افغانی کاهش‌ یافته وهنوز هم مواد اولیه مورد نیاز  به قیمت بلند دربازار به مردم عرضه میگردد. این فعالين مدنی ازمحترم رئیس صاحب اطلاعات وفرهنگ تقاضا کردندتا دراین زمینه باارگانهای زیربط و کمیسیون نرخ گزاری در رابطه 3‪به پایین آوردن اجناس تصامیم اتخاذ نمایند.

همچنان محترم مفتی مولوی بازمحمد سروری رئیس اطلاعات وفرهنگ سخنگوی امارت اسلامی از احساس نیک وپسندیده این فعالین درشرایط کنون اظهار امتنان نموده گفت امارت اسلامی درتلاش هست تاهمان طوریکه نرخ ارزخارجی ازجمله دالر راکنترول احتکاران مواد اولیه ایجاد وآرزو داریم بولایت نيز ارگانهای مسول به توفق خدا چنین کمیسیون را ایجاد نمایند تاهموطان ما بتوانند مواد مورد نیاز شان را به نرخ ارزان بدست آوردن