اولین جلسه کمیته پروژه های انکشافی امروزپنجشنبه بدفترمقام ولایت دایرگردید.

محترم مولوی بازمحمدسروری ریس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس بخبرنگارآژانس اطلاعاتی باخترتایید میکند. جلسه کمیته انکشافی تحت نظرمحترم ملاعبدالصمد جاوید درحالیکه تعدادازمسوولین بخش های واعضای کمیته انکشافی حضورداشتند محترم مولوی احسان الله شاکر ریس اقتصاد دررابط آغازکاراین کمیته معلومات داده وازتطبق پروژه های انکشافی درین ولایت خبرداده است. بعد”نماینده دفتر(اکتید)طی صحبت ازمسوولین بخشهای انکشافی […]

محترم مولوی بازمحمدسروری ریس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس بخبرنگارآژانس اطلاعاتی باخترتایید میکند.
جلسه کمیته انکشافی تحت نظرمحترم ملاعبدالصمد جاوید درحالیکه تعدادازمسوولین بخش های واعضای کمیته انکشافی حضورداشتند محترم مولوی احسان الله شاکر ریس اقتصاد دررابط آغازکاراین کمیته معلومات داده وازتطبق پروژه های انکشافی درین ولایت خبرداده است.
بعد”نماینده دفتر(اکتید)طی صحبت ازمسوولین بخشهای انکشافی تقاضاکردتاپروژه های که دراولویت قراردارد معرفی تااین دفتربتواند درتطبق آن همکاری نماید.
دراخیر محترم ملاعبدالصمد “جاوید”والی بادغیس فعال شدن کمیته انکشافی رادرامرتطبق پروژه هایک امرحیاتی دانسته وترموسسه همکاراظهارتشکرنمودند.