۱۰ هزار اصله نهال زینتی در شهر غزنی غرس میشود.

  غزنی – باختر- ۲۸ حوت به گزارش آژانس باختر مقام های محلی ریاست زراعت ومالداری ولایت غزنی از توزیع وغرس صدها نهال غیر مثمر و زینتی در مربوطات شهر غزنی در بهار سال ۱۴۰۱ خورشیدی خبر میدهند. حاجی عبدالغفور آمر منابع طبیعی وسرپرست ریاست زراعت ومالداری غزنی در صحبت با خبرنگار آژانس باختر گفت: […]

 

غزنی – باختر- ۲۸ حوت

به گزارش آژانس باختر مقام های محلی ریاست زراعت ومالداری ولایت غزنی از توزیع وغرس صدها نهال غیر مثمر و زینتی در مربوطات شهر غزنی در بهار سال ۱۴۰۱ خورشیدی خبر میدهند.
حاجی عبدالغفور آمر منابع طبیعی وسرپرست ریاست زراعت ومالداری غزنی در صحبت با خبرنگار آژانس باختر گفت: ریاست زراعت در قوریه جات نهال شان ۱۰ هزار اصله نهال زینتی را تربیه وبخاطر سرسبزی ومحیط زیست سالم به مسئولین ادارات دولتی، مراکز صحی، مکاتب، مساجد و ساحات سبز توزیع آنرا آغاز نموده اند.

او افزود: که این نهال ها بصورت رایکان به مسئولین ادارات دولتی توزیع میشود وقرار است این نهال در جاده ها، ساحات سبز، مکاتب مراکز صحی ومساجد از سوی آنان بخاطر سرسبزی ومحیط زیست سالم غرس شوند.
او اظهار داشت:” که هر نهال زینتی ۵۰ افغانی ارزش دارد واز بودیجه انکشافی زراعت تربیه وتولید شده و بصورت رایکان توزیع میگردد.

در همین حال شماری از شهر وندان غزنی این اقدام ریاست زراعت ومالداری را یک گام مثبت در سرسبزی شهر شان دانسته میگویند باید بصورت بهتراز این نهال ها حفاظت شوند.
محمد الله یکتن از شهر وندان غزنی به آژانس باختر گفت: در گذشته نیز مسئولین زراعت صدها هزار اصلحه نهال را در ساحات شهر غزنیرتوزیع وغرس نموده بودند اما پس از آن در قسمت آبیاری وحفاظت آن توجه نکرده واین نهال ها با گذشت زمان از بین رفته اند.
وی از مسئولین زیربط ومردم خواستار حفاظت وآبیاری از این نهال های زینتی شدند.

بااین حال سر پرست ریاست زراعت ومالداری غزنی میگوید که آنان در زمان توزیع نهال ها به مسئولین ادارات دولتی، مراکز صحی، مکاتب ومساجد از آنان بصورت کتبی تعهد گرفته اند که در قسمت آبیاری وحفاظت این نهال ها هیچگونه بی پروای نکنند.
به گفته وی ریاست زراعت همچنان یک تیم تخنیکی را بخاطر حفاظت درست از این نهال ها توظیف نموده تا در جریان سال بگونه منظم از حفاظت وآبیاری مسئولین از نهال های غرس شده در ساحه نظارت کنند.
گفتنی است که اکثریت مسئولین ریاست زراعت در ولسوالی های غزنی در سال های گذشته بخاطر مشکلات امنیتی در ولسوال ها بالای وظایف شان حاضر شده نمیتوانستنند وهمه این کارمندان بطور خدمتی در شهر عزنی توظیف شده بودند اما به گفته ی مقامهای محلی ریاست زراعت غزنی پس از روی کار آمدن امارات اسلامی افغانستان امنیت ولایت غزنی بصورت کامل تامین شده وهمه کارمندان دوباره به وظایف شان در ولسوالی ها بخاطر ارائه خدمات به مردم توظیف شده اند.

۲۸- حوت- ۱۴۰۰