یکمقدار موادغذای ازسوی عزیزبانگ واسلامی بانگ امروزبرای افرادنیازمنددرشهر قلعه نو بحضورمسوولین امارت اسلامی توزیع گردید.

محترم مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ که درین مراسم صحبت میکرد گفت. این کمک های غذای برای خانواده های بی بضاعت درماه مبارک رمضان که ازسوی دوبانگ مساعدت میگردد بسآ ثواب اخروی ودنیوی داشته وموجب خشنودی خداوند منان خواهند شد وازتمام تجاران سرمایه داران وکسانیکه توانائ کمک به نیازمندان را دارند صمیمانه میخواهیم تا درشرایط کنونی […]

محترم مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ که درین مراسم صحبت میکرد گفت.
این کمک های غذای برای خانواده های بی بضاعت درماه مبارک رمضان که ازسوی دوبانگ مساعدت میگردد بسآ ثواب اخروی ودنیوی داشته وموجب خشنودی خداوند منان خواهند شد وازتمام تجاران سرمایه داران وکسانیکه توانائ کمک به نیازمندان را دارند صمیمانه میخواهیم تا درشرایط کنونی به خانواده های نادار مساعدت نمائیند.
همچنان حسیب الله”مهمند”مسوول عزیزبانگ به آژانس باختر گفت.
این کمک ها شامل یک بوجی آرد۴۸ کیلوی ویک بوشکه روغن ۵لیتره میباشد که برای(۱۷۰)خانواده توزیع گردیده است.
قابل ذکر است درین مراسم محترم ملا غوث الدین(افغان)آمرامنیت قوماندانی امنیه محترم مولوی نظرمحمدشاروال شهرقلعه نو نیزحضور داشتند.