یکمقدارموادخوراکی ازسوی بنیاد خیریه(محمدابراهیم “حبیب یار”)امروز دراستدیوم ورزشی ولایت بادغیس توزیع گردید.

    محترم مفتی مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ بادغیس باتائید این خبرمیگوئید. موادمتذکره شامل ۵۰ کیلوآرد،یک بوجی برنج۲۵کیلوی،دوبوشکه روغن ۵لیتره میباشد که ازسوی بنیادخیریه(حبیب یار)برای ۲۰۰۰ دوهزارفامیل نیازمند که قبلا”سروی گردیده بود توزیع گردید. بگفته محترم مفتی سروری سخنگوی امارت اسلامی دربادغیس درین مراسم محترم مولوی نظرمحمد”وثیق”شاروال شهرقلعه نو نماینده آمریت مهاجرین نماینده مقام ولایت […]

 

 

محترم مفتی مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ بادغیس باتائید این خبرمیگوئید.
موادمتذکره شامل ۵۰ کیلوآرد،یک بوجی برنج۲۵کیلوی،دوبوشکه روغن ۵لیتره میباشد که ازسوی بنیادخیریه(حبیب یار)برای ۲۰۰۰ دوهزارفامیل نیازمند که قبلا”سروی گردیده بود توزیع گردید.
بگفته محترم مفتی سروری سخنگوی امارت اسلامی دربادغیس درین مراسم محترم مولوی نظرمحمد”وثیق”شاروال شهرقلعه نو نماینده آمریت مهاجرین نماینده مقام ولایت نیزحضورداشتند.
همچنان محترم ملاعبدالحق نماینده بنیاد خیریه حبیب یارطی صحبت ازهمه تجاران سرمایه داران خواست تادرشرایط کنونی برای افرادنیازمند کمک ومساعدت نمائیند.
۹حمل ۱۴۰۱سه شنبه