یکتن قاتل را درغور را نیروهای امنیتی دستگیر کردند.

  امروز در شهر فیروزکوه ولایت غور ذبیح الله ولد گل احمد شخصی بنام غفوری سحاب به هدف شخصی که از سابق داشته قتل نمود هر دو از ولسوالی دولتیار غور  هستند ذبیح الله را نیروهای امنیتی دستگیر کردند.

 

امروز در شهر فیروزکوه ولایت غور ذبیح الله ولد گل احمد شخصی بنام غفوری سحاب به هدف شخصی که از سابق داشته قتل نمود هر دو از ولسوالی دولتیار غور  هستند

ذبیح الله را نیروهای امنیتی دستگیر کردند.