یـڪ جـلـسـہ در مـقـام ریـاسـت استـخـبارات ولایـت سـرپـل دایـر گـردیـد.

  این نشست بین حاجی صاحب فاروق رئیس استخبارات ولایت فاریاب، و بین مفتی صاحب فاروق رئیس استخبارات ولایت سرپل و معاونین شان در مقام ریاست استخبارات ولایت سرپل دایر گردید. درین نشست روی مسائل مختلف بحث و تبادلہ نظر صورت گرفت، هر دو طرف روی استحڪام بخشیدن روابط بین دو ولایت تأڪید داشتند، و […]

 

این نشست بین حاجی صاحب فاروق رئیس استخبارات ولایت فاریاب، و بین مفتی صاحب فاروق رئیس استخبارات ولایت سرپل و معاونین شان در مقام ریاست استخبارات ولایت سرپل دایر گردید.

درین نشست روی مسائل مختلف بحث و تبادلہ نظر صورت گرفت،

هر دو طرف روی استحڪام بخشیدن روابط بین دو ولایت تأڪید داشتند، و نیز درین نشست این دو جناح روی چگونہ از بین بردن خیانت در بیت المال و قاچاق اسلحہ و تجهیزات نظامی،
و همچنان جلو گیری از قاچاق مواد مخدر و آدم ربایی و دیگر تخلفات شرعی و قانونی با هم گفتگو ڪردند.

جلسہ با دعائیہ خیر بہ اختتام رسید.