گزارش ریاست امنیتی و تصفیه صفوف ولایت سرپل

سرپل: ۲۶جمادی الثانی ۱۴۴۳هق/۹دلو۱۴۰۰هش.   نخستین سفر ساحوی کمیسیون تصفیه صفوف وامنیتی ولایت سرپل ؛ به سفر سیار خود درسطح ولسوالی های ولایت را آغاز نمودند، این سفر روز شنبه تحت سرپرستی مفتی صاحب محمد( مقتصد) قوماندان لواء سرپل و رییس کمیسیون واعضای کمیسیون هر یک محترم مفتی صاحب (فاروق)، رییس استخبارات ومحترم مولوی صاحب […]

سرپل:
۲۶جمادی الثانی ۱۴۴۳هق/۹دلو۱۴۰۰هش.

 

نخستین سفر ساحوی کمیسیون تصفیه صفوف وامنیتی ولایت سرپل ؛ به سفر سیار خود درسطح ولسوالی های ولایت را آغاز نمودند، این سفر روز شنبه تحت سرپرستی مفتی صاحب محمد( مقتصد) قوماندان لواء سرپل و رییس کمیسیون واعضای کمیسیون هر یک محترم مفتی صاحب (فاروق)، رییس استخبارات ومحترم مولوی صاحب محمد عارف امر امنیت، ومولوی صاحب شبیراحمد منشی کمیسیون انجام شد.

این هیئت موفق شدند که ازولسوالی سید اباد بازدید بعمل آورند، وجلسه که به این مناسبت دایر گردیده بود درابتدا مولوی صاحب شبیر احمد منشی کمیسیون تصفیه صفوف، اهداف سفر واعضای کمیسیون را به حاضرین جلسه معرفی نموده فرمودند که هدف سفر باز دید از مناطق مختلفه ولایت و برسی حالات مجاهدین وتحقیق تصفیه و پاکسازی صف ازوجود افراد ناصالح میباشد.

وبعدا مفتی صاحب( فاروق) ومفتی صاحب (مقتصد) نیز بالنوبه مجاهدین را مخاطب قرارداده متوجه مسئولیت های دینی واسلامی وجهادی شان نمودند.

مفتی صاحب مقتصد خلال صحبت شان فرمودند: این نظام به بهای خون شهدا وگوشت تکه تکه بدن فدائیان پاک نیت این خطه ای شهید پرور بدست امده است، بناء برما و شماست تا این صف را همچو خون پاک شهدا پاک نگاه کنیم هر فردمان وظیفه ومسئولیت دارد، اجازه ندهد که افراد ناصالح وناپاک صف ماوشما را الوده سازد.

هر دلگی مشر وسرگروپ و مجاهد یقین داشته باشد که فردا در روز محشر درمقابل الله متعال با این شهدا روبرو میشویم.

محفل با دعائیه خیر وفلاح پایان یافت.