کندهار: ارغنداب کې یوتن هیوادوال وژغورل شو

  کندهار ارغنداب میانکو سیمه کي یو تن هیوادوال دخپل موټر سره د اختطاف ګرو له منګولو وژغول سو اختطافګرغله غره ته ختلي دي مجاهدین هڅه کوي تر څو غله هم ونیسي

 

کندهار ارغنداب میانکو سیمه کي یو تن هیوادوال دخپل موټر سره د اختطاف ګرو له منګولو وژغول سو اختطافګرغله غره ته ختلي دي مجاهدین هڅه کوي تر څو غله هم ونیسي