کمک بشردوستانه برای خوانواده های بی بضاعت درفاریاب

  به سلسله کمک های بشردوستانه دوکتور هلال الدین ناصر توسط تیم رضا کاران اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت فاریاب برای ۴۰۰ خانواده فقیر با کمک صورت گرفت.   این کمک ها توسط سید احمد فرید خان هاشمی رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت فاریاب با همکاری تیم رضا کاران این نهاد سروی و به […]

 

به سلسله کمک های بشردوستانه دوکتور هلال الدین ناصر توسط تیم رضا کاران اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت فاریاب برای ۴۰۰ خانواده فقیر با کمک صورت گرفت.

 

این کمک ها توسط سید احمد فرید خان هاشمی رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت فاریاب با همکاری تیم رضا کاران این نهاد سروی و به افراد نهایت فقیر توزیع گردید.

 

خانواده های فقیر از کمک های بشردوستانه توسط دوکتور هلال الدین ناصر که در شرایط فعلی مردم تهدید گرسنگی قرار دارد قدر دانی کردند.