کمپاین تطبیق واکسین سرخکان امروز در ولایت سرپل آغاز گردید .

  ۲۱حوت ۱۴۰۰ هـ ش معاون ریاست صحت عامه سرپل طی صحبت از مردم ولایت سرپل خواست تا اطفال از ۶ ماه الی ۵ سال خود را واکسین نمایند چون مرض سرخکان یک مرض ساری مهلک و کشنده میباشد و از منتفذین و عالمان دین خواست تا با واکسیناتوران همکاری نمایند . محمد حسن عاصم […]

 

۲۱حوت ۱۴۰۰ هـ ش
معاون ریاست صحت عامه سرپل طی صحبت از مردم ولایت سرپل خواست تا اطفال از ۶ ماه الی ۵ سال خود را واکسین نمایند چون مرض سرخکان یک مرض ساری مهلک و کشنده میباشد و از منتفذین و عالمان دین خواست تا با واکسیناتوران همکاری نمایند .
محمد حسن عاصم معاون ریاست صحت عامه سرپل
به گفته آمر معافیت کتلوی این کمپاین به مدت شش روز بوده امروز افتتاح گردید که شامل ولسوالی های کوهستانات گوسفندی و مرکز ولایت سرپل میباشد که برای یک لک و هفت هزار طفل از ۶ ماه الی ۵ سال واکسین سرخکان تطبیق میگردد که ۱۵۱ تیم واکسیناتوران مسجد به مسجد رفته واکسین سرخکان را تطبیق میکنند .
آمر معافیت کتلوی فرمود در حدود ۵۰ سمپل از اطفال گرفته شده که ۳۵ سمپل آن مثبت بوده است بنا به مشکلات ساحوی ما از همه اطفال سمپل گرفته نتوانستیم چزیکه ما تصور میکنیم آمار واقعات بلند است .
داکتر محمد شکور آمر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه سرپل، در اخیر با تطبیق زرق واکسین سرخکان برای اطفال کمپاین تطبیق واکسین سرخکان رسما در ولایت سرپل آغاز گردید.