کاپیسا کې ۵۰۰ بیځایه شوو کورنیو سره مرسته وشوه

د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي چې د کاپیسا په مختلفو سیمو کې یې له ۵۰۰ بیځایه شوو، غریبو او بې سرپرسته کورنیو سره نغدي مرسته کړې. د مهاجرینو د رئیس محمدقسیم ملک زاده په وینا د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې لخوا هري کورنۍ ته ۱۹۵ ډالر د مرستي په توګه ورکړل […]

د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي چې د کاپیسا په مختلفو سیمو کې یې له ۵۰۰ بیځایه شوو، غریبو او بې سرپرسته کورنیو سره نغدي مرسته کړې.

د مهاجرینو د رئیس محمدقسیم ملک زاده په وینا د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې لخوا هري کورنۍ ته ۱۹۵ ډالر د مرستي په توګه ورکړل شوي دي.

12/10/2021