کاپیسا: برای ۵۰۰ پامیل بیجا شده وعودت کننده پول نقدي توزیع شد

برای ۵۰۰ فامیل عودت کننده وبیجاشده درکاپیسا ازسوی کمیشنری سازمان ملل درامورپناهندگان پول نقد توزیع گردید. محمدقسیم ملکزاده ریس امورمهاجرین وعودت کننده گان کاپیسا به آژانس باخترگفت: برای ۵۰۰فامیل عودت کننده وبیجاشده درکاپیسا بعد ازسروی وشناسایی برای هرفامیل مبلغ ۱۹۵$ دالرامریکایی ازسویUNHCR کمیشنری عالی سازمان ملل درامورپناهنده گان، باحضورداشت مسولین ادارات محلی امارت اسلامی توزیع […]

برای ۵۰۰ فامیل عودت کننده وبیجاشده درکاپیسا ازسوی کمیشنری سازمان ملل درامورپناهندگان پول نقد توزیع گردید.
محمدقسیم ملکزاده ریس امورمهاجرین وعودت کننده گان کاپیسا به آژانس باخترگفت: برای ۵۰۰فامیل عودت کننده وبیجاشده درکاپیسا بعد ازسروی وشناسایی برای هرفامیل مبلغ ۱۹۵$ دالرامریکایی ازسویUNHCR کمیشنری عالی سازمان ملل درامورپناهنده گان، باحضورداشت مسولین ادارات محلی امارت اسلامی توزیع گردید.
قابل یادآوریست که این کمک هاتحت برنامه covid19بوده و هفتمین دورکمک های نقدی درسال روان برای بیجاشده گان درکاپیسا میباشد.

۱۴۰۰/۷/۲۰