پنج مراکز خدمات صحی به همکاری مسئولین امارت اسلامی سیار برای ولسوالی های دور دست غزنی افتتاح گردید

پنج مراکز خدمات صحی به همکاری مسئولین امارت اسلامی سیار برای ولسوالی های دور دست غزنی افتتاح گردید     امروز یک شنبه مراسم در صالون کنفرانس های ریاست صحت عامه غزنی بر گزار گردیده مولوی ولی خان مدیر اداری ریاست صحت عامه به نماینده گی از این ریاست  نموده گفت: همانطوریکه به همگان آشکار […]

پنج مراکز خدمات صحی به همکاری مسئولین امارت اسلامی سیار برای ولسوالی های دور دست غزنی افتتاح گردید

 

 

امروز یک شنبه مراسم در صالون کنفرانس های ریاست صحت عامه غزنی بر گزار گردیده مولوی ولی خان مدیر اداری ریاست صحت عامه به نماینده گی از این ریاست  نموده گفت: همانطوریکه به همگان آشکار است باشنده گان ولسوالی های دور دست طی سالهای اخیر از هیچ نوع خدمات صحی بر خوردار  نبوده و امارات اسلامی به همین خاطر تلاش داردتا در همکاری با موسسات همکار خدمات صحی بهتر را برای مردم زجر دیده مساعد سازند.

وی از فعالیت کاری کارمندان صحی وموسسات همکار در بخش صحت قدر دانی نموده وآنهارا خدمتکاران واقعی کشور خواند.

همچنان داکتر میرویس مسئول موسسه (R , h, d, o ) گفت: که این موسسه برای ولسوالی های  دور دست غزنی خدمات صحی سیار را ایجاد نموده واین تیم های صحی دربخش ولادی، روان درمانی، تطبیق واکسین وسائیر بخش های عاجل  صحی فعالیت میکنند.

او افزود: که برای هر مرکز صحی سیار ۵ کار مند صحی استخدام شده و در قریجات دور افتاده ولسوالی های اجرستان، قره باغ، ناوه، ده یک و گیرو غزنی که از هیچ نوع خدمات صحی برخوردار نمی باشند فعالیت میکنند.

به گفته وی این پروژه صحی در مدت ۶ ماه در همکاری با ریاست صحت عامه غزنی تطبیق میشود در صورتیکه این برنامه موثر تمام شود در آینده نیزاز سوی آنان تمدید خواهند شد.

 

۱۴۴۳/۷/۱۹

۱۴۰۰/۱۲/۱