پنجشیر: یک میل کلاشنکوف بدست امد

حوزه اول امنیتی امروز سشنبه عبدالقیوم ولد صاحب داد ازولایت پنجشیر ولسوالی حصه اول مسکونه فعلی کابل ناحیه اول سرباز پولیس پیشین درقطعه صفر 12 0 آثار باستانی کابل ایفای وظیفه مینمود طبق معلومات سعی وتلاش خسته ناپذیر مسولین کشفی حوزه اول امنیتی به فرد متذکره زنگ زد ویک میل کلاشینکوف همرای یک چانته وچهار […]

حوزه اول امنیتی امروز سشنبه عبدالقیوم ولد صاحب داد ازولایت پنجشیر ولسوالی حصه اول مسکونه فعلی کابل ناحیه اول سرباز پولیس پیشین درقطعه صفر 12 0 آثار باستانی کابل ایفای وظیفه مینمود طبق معلومات سعی وتلاش خسته ناپذیر مسولین کشفی حوزه اول امنیتی به فرد متذکره زنگ زد ویک میل کلاشینکوف همرای یک چانته وچهار شاجر به حوزه اول امنیتی تسلیم داده شد وبه حضور وکیل گذر وموی سفیدان کوچه فرد متذکره برآت داده شد

26/10/2021