هیئت مؤظف مقام ولایت سرپل  از دواخانه های حیوانی شهر سرپل نظارت به عمل آوردند.

  هیئت مؤظف مقام ولایت سرپل که در رأس آن داملا سیف‌الرحمن صابری قرار دارند؛ در ترکیب هیئت قاری محمد اسحاق قریشی آمر مالداری و صحت حیوانی، داکتر عنایت الله سلطانی کارشناس وقایه و کنترول امراض حیوانی، داکتر کاظم نمایندهٔ صحت عامه و دیگر هیئت همراه‌شان حضور داشت از دواخانه های حیوانی شهر سرپل نظارت […]

 

هیئت مؤظف مقام ولایت سرپل که در رأس آن داملا سیف‌الرحمن صابری قرار دارند؛ در ترکیب هیئت قاری محمد اسحاق قریشی آمر مالداری و صحت حیوانی، داکتر عنایت الله سلطانی کارشناس وقایه و کنترول امراض حیوانی، داکتر کاظم نمایندهٔ صحت عامه و دیگر هیئت همراه‌شان حضور داشت از دواخانه های حیوانی شهر سرپل نظارت به عمل آوردند.

 

هدف ازاین نظارت، بررسی ادویه های تاریخ گذشته و چگونگی فعالیت دواخانه های حیوانی از لحاظ جواز کار و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی بوده است که در نتیجه مقداری از داروهای تاریخ گذشته جمع آوری گردیده است.

 

٢١دلو ۱۴۰۰ هش