هـیئت از مسـئولین و نـمـایـنـدگان مـؤسـسات خـیریـه وصـحـت عـامـه  بـخـاطـر کـمـک هـای اولـیـه از ساحه آسیب دیده دیـدن نـمـودنـد

به منظـور رسیده گی به حـادثه دو روز قبل  به ولایـت غـور مـربـوطـات منـار جـام کـه به اثـر افـتـادن قسـمت از کـوه بالای یـک خـوانـواده کـه جـان یـک دخـتـر 16 سـالـه را گـرفـت وپـنـج عـضـو آن خـوانـواده را زخـمـی نـمـود به شـمـول سه کـودک ویـک خانـم. دیروز هـیئت از مسـئولین و نـمـایـنـدگان مـؤسـسات خـیریـه وصـحـت […]

به منظـور رسیده گی به حـادثه دو روز قبل  به ولایـت غـور مـربـوطـات منـار جـام کـه به اثـر افـتـادن قسـمت از کـوه بالای یـک خـوانـواده کـه جـان یـک دخـتـر 16 سـالـه را گـرفـت وپـنـج عـضـو آن خـوانـواده را زخـمـی نـمـود به شـمـول سه کـودک ویـک خانـم.

دیروز هـیئت از مسـئولین و نـمـایـنـدگان مـؤسـسات خـیریـه وصـحـت عـامـه  بـخـاطـر کـمـک هـای اولـیـه از آن ساحه  دیـدن نـمـودنـد

 

مـولـوی مـحـمـدنـعـیـم ” شـریـعـتی ” رئـیس حـواث ولایـت غـور  میـگـویـد در تـرکـیـب ایـن هـیئت نـمـاینـده از  قـومـانـدانی امـنـیه نیز حـضـور داشـتنـد. این هـیئت ابـتـدا از آن خـوانـواده دیـدن کـردن و همچنین زخـمـی ها را تـداوی نـمـوده وآنـهـای کـه زخـمـی عـاجـل بـودنـد بـه مـرکـز فـیـروزکـوه انـتـقـال کـردن.

مـولـوی شـریـعـتی سـرپـرسـت ریـاسـت حـوادث گـفـتنـد کـه بـه زود تـرین فـرصـت بـه آن خوانواده آسیـب دیـده مسـاعـدت صـورت مـی گـیـرد.

کـه شـامل  مواد غذای روغن،  برنج، وهمچنین البسه زمستانی نیز شامل می باشد.

۳۰ جدی ۱۴۰۰