نیمروز: به ۲۰۰، خانواده بی بضاعت مساعدت صورت گرفت

  زرنج، ۲۵ رمضان/ ۶ ثور نمایندگی عزیزی بانک در ولایت نیمروز برای ۲۰۰، خانواده بی بضاعت این ولایت کمک کرد. به گفته مسؤولین این کمک شامل یک پارسل آرد و پنج لیتر روغن میباشد.

 

زرنج، ۲۵ رمضان/ ۶ ثور

نمایندگی عزیزی بانک در ولایت نیمروز برای ۲۰۰، خانواده بی بضاعت این ولایت کمک کرد.

به گفته مسؤولین این کمک شامل یک پارسل آرد و پنج لیتر روغن میباشد.