نماینده یوناما با رئیس حوادث فاریاب دیدار کرد

مولوی اسدالله وقاص رئیس اداره حوادث فاریاب گفت، نماینده یوناما در این دیدار وعده سپرده که خانواده های فقیر را تحت پوشش کمک های غذایی و غیر غذایی قرار میدهند. رئیس حوادث فاریاب تمام مشکلات اقتصادی مردم را به نماینده یوناما شریک ساخته هرچی زود به وضعیت بشری از طرف سازمان ملل رسیده گی صورت […]

مولوی اسدالله وقاص رئیس اداره حوادث فاریاب گفت، نماینده یوناما در این دیدار وعده سپرده که خانواده های فقیر را تحت پوشش کمک های غذایی و غیر غذایی قرار میدهند.

رئیس حوادث فاریاب تمام مشکلات اقتصادی مردم را به نماینده یوناما شریک ساخته هرچی زود به وضعیت بشری از طرف سازمان ملل رسیده گی صورت گیرد.

ارسوی هم نماینده یوناما در بخش کمک های بشردوستانه در دیدار با رئیس حوادث فاریاب وعده کمک های بشردوستانه برای خانواده های بی بضاعت سپرد.

۲۳ دلو۱۴۰۰