نشست شماری از بزرگان و متنفذین محل جام ولسوالی انجیل با هیئت رهبری اداره شاروالی هرات

هرات شماری از بزرگان محل جام در ولسوالی انجیل در نشستی با حضور حیات الله مهاجر فراهی شاروال هرات، استاد محمد جاوید مایار رئیس حکومتداری شهری، انجینیر عبدالاله قاضی زاده رئیس خدمات تخنیکی و مسلکی مشکلات محیطی، خواهان توجه به مشکلات اعمار کانال فاضلاب و ادغام محل مربوطه شان به ناحیۀ ششم شهر گردیدند. با […]

هرات

شماری از بزرگان محل جام در ولسوالی انجیل در نشستی با حضور حیات الله مهاجر فراهی شاروال هرات، استاد محمد جاوید مایار رئیس حکومتداری شهری، انجینیر عبدالاله قاضی زاده رئیس خدمات تخنیکی و مسلکی مشکلات محیطی، خواهان توجه به مشکلات اعمار کانال فاضلاب و ادغام محل مربوطه شان به ناحیۀ ششم شهر گردیدند.
با این حال حیات الله مهاجر فراهی شاروال هرات و رؤسای” حکومتداری شهری و خدمات تخنیکی و مسلکی” ضمن دریافت مشکلات آنان، اظهار نمود که پروسۀ ادغام محل آنان به ناحیۀ ششم شهر مطابق اصول درحال طی مراحل بوده و قرار است بعد از ادغام آن به ناحیه به زودی برای بررسی مشکلات شان به محل مربوطه خواهند آمد.