نشست رئیس اطلاعات و فرهنگ بامسوولین رسانه ها وخبرنگاران ولایت سمنگان

مشکلات وچالش های رسانه ها وچگونگی اطلاع رسانی دقیق طی نشست با مسوولین اتحادیه خبر نگاران ورسانه های ولایت سمنگان توسط ریس اطلاعات فرهنگ برسی گردید. این نشست که در دفتر کار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان برگزار گردیده بود در آن مسولین اتحادیه خبر نگاران و رسانه های محلی اشتراک نموده بودند. دراین […]

مشکلات وچالش های رسانه ها وچگونگی اطلاع رسانی دقیق طی نشست با مسوولین اتحادیه خبر نگاران ورسانه های ولایت سمنگان توسط ریس اطلاعات فرهنگ برسی گردید.
این نشست که در دفتر کار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان برگزار گردیده بود در آن مسولین اتحادیه خبر نگاران و رسانه های محلی اشتراک نموده بودند.
دراین نشست ابتدامولوی فیروزالدین منیب ریس اطلاعات فرهنگ صحبت نموده گفت:رسانه ها در جامعه فعلی نقش کلیدی را جهت روشن ساختن اذهان عامه مردم داشته وآنان وظیفه دارند در گزارش خود مشکلات شهروندان را در سطح مرکز وولسوالی ها جمع آوری نموده وهم چنان از اجرات وکارکرد های مسوولین امارت اسلامی گزارش تهیه نموده وآن را از طریق رسانه های داخلی وخارجی به نشر رسانند
او گفت ریاست اطلاعات و فرهنگ سمنگان منحیث حمایت کننده رسانه ها سهولت های خوبی را برای فعالیت خبرنگاران درولایت سمنگان مساعد ساخته وخبرنگران ما وظیفه دارند ازاین فرصت استفاده نموده اخبار وگزارش های معیاری را از مشکلات مردم ونواقص کاری ادارات از سطح مرکز وولسوالی به شکل متوازن بی طرف تهیه نموده وآن را نشر کنند.
بعدا در این نشست سید مجتبی مصلح ریس اتحادیه خبرنگاران ولایت سمنگان صحبت نموده گفت: تحولات که اخیرا در افغانستان بوجود آمد تعداد از خبرنگاران ترک وظیفه نموده وتعداد هم به منظور در یافت معلومات به مشکلات جدی مواجه اند.
آقای مصلح در صحبت خود پیرامون مشکلات خبرنگاران و رسانه های سمنگان گفت : مشکلات اساسی خبرنگاران ومسولین رسانه های این ولایت عدم دست رسی به اطلاعات ، خود سانسوری عدم هم آهنگی با مسولین ادرات دولتی قیمت بودن صرفیه برق ونبود امکانات مالی می باشد که در زمینه اطلاعات فرهنگ با مسوولین ادارات همکاری کنند .
در اخیر ریس اطلاعات و فرهنگ صحبت نموده با مسوولین رسانه ها وعده همکاری داده واز مسوولین رسانه های محلی سمنگان خواست در تهیه گزارش وخبر های توزن اصل بی طرفی ودقت را در نظر گرفته تمام معیار های ژورنالزم مراعت نمایند .