نشست تعارفی و هماهنگی کمیتهٔ فرهنگیان و خبرنگاران با مسؤولین حکومت محلی در سرپل دایر گردید.

  سرپل/ ۸حمل ۱۴۰۱ هـ‌ ش/ باختر نشست تعارفی کمیتهٔ فرهنگیان و خبرنگاران با مسئوولان حکومتی امروز با اشتراک مفتی عمیر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل، مولوی شبیراحمد عثمانی معاون استخبارات، مفتی کمال الدین رئیس عدلیه، قاری عبدالوکیل معاذ شاروال، مولوی غلام حیدر حیدری رئیس اقتصاد، انجنیر محمد یعقوب ایوبی مسؤول روابط دفتر […]

 

سرپل/ ۸حمل ۱۴۰۱ هـ‌ ش/ باختر
نشست تعارفی کمیتهٔ فرهنگیان و خبرنگاران با مسئوولان حکومتی امروز با اشتراک مفتی عمیر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل، مولوی شبیراحمد عثمانی معاون استخبارات، مفتی کمال الدین رئیس عدلیه، قاری عبدالوکیل معاذ شاروال، مولوی غلام حیدر حیدری رئیس اقتصاد، انجنیر محمد یعقوب ایوبی مسؤول روابط دفتر یوناما مقیم مزارشریف و خانم انیتا مسؤول دفتر یوناما در زون شمال در سالون جلسات انستیتوت علوم صحی خرم فضا در ولایت سرپل برگزار گردید.

حکمت الله حیدری مسؤول کمیتهٔ فرهنگی مصؤونیت خبرنگاران درین نشست گفت: هدف از این جلسه هماهنگی بیشتر میان خبرنگاران و مسئوولان امور می باشد، هدف دیگر جلسه امروزی شریک سازی مشکلات رسانه ها و خبرنگاران و تلاش برای حل این چالش ها است.
و هچنان اضافه نمودند: درین اواخر از نام خبرنگاران سوء استفادهٔ غلط شده است باید برای فرهنگیان و خبرنگاران در عرصهٔ فعالیت شان همکاری همه جانبه از سوی مسؤولین صورت گیرد.

مفتی عمیر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ سرپل درین جلسه گفت: ترقی و تعالی کشور مربوط ۳ اصول می باشد. ۱: قوی بودن امنیت، ۲: رشد معارف. ۳: فعال و قوی شدن رسانه ها.

وی افزود: به همهٔ رسانه‌ها( اعم از چاپی، صوتی، تصویری و آنلاین) توصیه می شود که در پهلوی مسئوولیت اطلاع رسانی منبرِ دعوت برای مردم به راه نیک باشند و از دروغ گویی پرهیز نموده، نظریات و مشکلات مردم را به دولت برسانند چون دولت از عموم ملت است و همچنان فعالیت های دولت را نیز بازتاب داده به گوش مردم برای جامعه انعکاس دهند و مردم را تشویق نمایند تا حامی دولت خود باشند.

غلام سخی فروتن یکتن از خبرنگاران در این نشست گفت: کارهای مثبتی که از طرف حکومت محلی صورت می‌گیرد باید با رسانه‌ها شریک ساخته شود تا بازتاب داده شده و به مردم اطلاع داده شوند.

مسؤولین امارت اسلامی درین نشست هریک باالنوبه در ارتباط فعالیت رسانه ها و فرهنگیان در جامعه صحبت نموده و گفتند رسانه ها رول مهمی را در کشور بازی می کنند و تأکید بر آن نمودند که واقعیت ها را از جامعه بازتاب دهند و برای تخریب اذهان عامه فعالیت نکنند.

خانم«انیتا»نمایندهٔ یوناما در زون شمال از برگزاری این جلسه اظهار قدردانی کرده چنین جلسات باعث می شود تا ارتباط میان دولت و مردم برقرار شود.
و از امنیت سراسری از مسؤولین امارت اسلامی سپاسگزاری نموده در ارتباط فعالیت یوناما و جامعهٔ ملل در این کشور معلومات داد.

در ادامه خبرنگاران فرهنگیان و مسؤولین حکومتی روی موضوعات مشخص شده در آجندا صحبت نموده و با یک سلسه تبادل افکار و با اتخاذ بعضی تصامیم؛ نشست با دعای خیر به پایان رسید.