مکتب ابتداییه دخترانه در ولسوالی اندر غزنی اعمار وافتتاح گردید.

  غزنی باختر- ۴ حمل کار ساخت مکتب دخترانه در ولسوالی اندر غزنی تکمیل وتوسط سکرترجنرال یا مسئول عمومی موسسه ناروی در افغانستان افتتاح گردید. به گزارش آژانس باختر در این سفر مولوی حبیب الله مجاهد رئیس اطلاعات وفرهنگ و مولوی محمد منیر منصور رئیس معارف غزنی مسئول عمومی موسسه ناروی را در ولسوالی اندر […]

 

غزنی باختر- ۴ حمل
کار ساخت مکتب دخترانه در ولسوالی اندر غزنی تکمیل وتوسط سکرترجنرال یا مسئول عمومی موسسه ناروی در افغانستان افتتاح گردید.

به گزارش آژانس باختر در این سفر مولوی حبیب الله مجاهد رئیس اطلاعات وفرهنگ و مولوی محمد منیر منصور رئیس معارف غزنی مسئول عمومی موسسه ناروی را در ولسوالی اندر غزنی همراهی میکردند.
رئیس معارف غزنی در محفل افتتاح مکتب دخترانه نازو انا در بازار ولسوالی اندر ازموسسه ناروی بخاطر حمایت مالی این پروژه قدر دانی نموده گفت: که این نخستین مکتب دخترانه درولسوالی اندر میباشد که در یک طبقه بطور پخته واساسی اعمار گردیده است.

به گفته وی که درحال حاضر در این مکتب ابتدایه ۵۰۰ متعلم دختر مصروف آموزش هستند.

همچنان باشنده گان ولسوالی اندر ازکار ساخت مکتب دخترانه در این ولسوالی اسقبال نموده از مسئولین ذیربط خواست تا در سائیر قریجات این ولسوالی نیز مکتب اعمار نمایند.
در همین حال سکرتر جنرال ناروی در افغانستان در محفل افتتاح این مکتب اظهار داشت که این موسسه بیش از ۳۰ سال میشود در ولسوالی اندر در بخش صحت وتعلیم وتربیه فعالیت میکند وآنان در نظر دارند تا در آینده روند همکاریشان را در این بخشها با امارت اسلامی افغانستان سرعت بخشند.

به گفته وی در کار ساخت مکتب دخترانه نازو انا در بازار ولسوالی اندر ۱۶۰ هزار دالر به مصرف رسیده که هزینه این پروژه از سوی موسسه ناروی پرداخت شده است.

همچنان در این محفل زنگ مکتب توسط سکرترجنرال ناروی رئیس معارف ورئیس اطلاعات وفرهنگ غزنی نواخته شده و روند سال تعلیمی جدید رسماَ در این ولسوالی افتتاح گردید.

۴- حمل- ۱۴۰۱