موسسه(داکار)55باب کناراب سیاررا دردومنطقه آسیب دیده اززلزله اخیر بادغیس عمارمینماید.

مولوی بازمحمد”سروری”ریس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس میگوید این موسسه تعداد(۴۲)باب کناراب سیاررا درمنطقه غال چرخ ازجمله(۱۰)باب آنرابرای افراددارای معلولیت عمارمیکند. محترم مولوی باریداد”صابر”ریس مبارزه باحوادث ولایت بادغیس میگوید این موسسه وسایل تجهزات تعداد(۳۱) کناراب سیار دیگررا نیزدرمنطقه بادروک ولسوالی قادس برای آنعده خانواده های متضرر اززلزله درمناطق یادشده عمارمینماید. واما مولوی “صابر”اضافه کردکه […]

مولوی بازمحمد”سروری”ریس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس میگوید
این موسسه تعداد(۴۲)باب کناراب سیاررا درمنطقه غال چرخ ازجمله(۱۰)باب آنرابرای افراددارای معلولیت عمارمیکند.
محترم مولوی باریداد”صابر”ریس مبارزه باحوادث ولایت بادغیس میگوید این موسسه وسایل تجهزات تعداد(۳۱) کناراب سیار دیگررا نیزدرمنطقه بادروک ولسوالی قادس برای آنعده خانواده های متضرر اززلزله درمناطق یادشده عمارمینماید.
واما مولوی “صابر”اضافه کردکه این موسسه ازهزینه مالی این کناراب های سیارچیزی نگفته است .
۳۰/۱۱/۱۴۰۰شنبه