ملاجمعه خان”خالد”ولسوال مقرولایت بادغیس جلسه مشورتی رادر مناطق  توتک مربوط ولسوالی مقر با علما وموی سفیدان برگزارنمود.

  مولوی بازمحمد”سروری”ریس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس تایید میکند که درین جلسه مشورتی که در مناطق خارستان و توتک تعدادازعلماکرام محاسین سفیدان وبزرگان اقوام مختلف حضورداشته درحالیکه محترم مولوی عبدالرازق یقین مسوول استخبارات ولسوالی نیزشرکت داشت ولسوال مقردررابط به وضیعت امنیتی صحبت نموده گفت امارت اسلامی امنیت سرتاسری راتامین نموده برای حفاظت ازدستآوردهای […]

 

مولوی بازمحمد”سروری”ریس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس تایید میکند که درین جلسه مشورتی که در مناطق خارستان و توتک تعدادازعلماکرام محاسین سفیدان وبزرگان اقوام مختلف حضورداشته درحالیکه محترم مولوی عبدالرازق یقین مسوول استخبارات ولسوالی نیزشرکت داشت ولسوال مقردررابط به وضیعت امنیتی صحبت نموده گفت امارت اسلامی امنیت سرتاسری راتامین نموده برای حفاظت ازدستآوردهای امارت اسلامی ازشماعلمای گرانقدر محاسین سفیدان بزرگان اقوام مطلبیم تادرجهت تحقق آن مسوولین را همکاری نماید.

دراخیر تعدادازعلما متنفذین هرکدام بلنوبه وعده هرگونه همکاری را دادند.