مسئولین امنیتی قومندانی امنیه غزنی از باز داشت ۴ تن سارق مسلح در شهر خبر میدهند

  امروز هفته( ۴) تن از سارقین مسلح که یک عراده موتر نوع کرولا ۲۰۰۴ را از مربوطات حوزه ۱۶ امنیتی شهر کابل سرقت وقصد فروش آنرا به شهر غزنی داشتند باالفعل توسط نیروهای امنیتی باز داشت گردیدند. آقای صالح ویندوی قومندانی افزود: که این افراد شب جمعه گذشته مالک این موتر را ازلین جلال […]

 

امروز هفته( ۴) تن از سارقین مسلح که یک عراده موتر نوع کرولا ۲۰۰۴ را از مربوطات حوزه ۱۶ امنیتی شهر کابل سرقت وقصد فروش آنرا به شهر غزنی داشتند باالفعل توسط نیروهای امنیتی باز داشت گردیدند.

آقای صالح ویندوی قومندانی افزود: که این افراد شب جمعه گذشته مالک این موتر را ازلین جلال آباد به گرایه گرفته بودند ودر ساحه آلو خیل شهر کابل دریویر آنرا مجروح وموتر را سرقت نموده بودند.

به گفته وی افراد باز داشت شده قبلا نیز یکعراده ریکشا و۵ عراده موتر دیگر را نیز سرقت نموده بودند و نزد آنان یک میل تفنگچه، چندین سیت مبایل نیز بدست امده است.
همچنان ویندوی قومندانی غزنی موتر بدست آمده را به قندآغا مالکش تحویل نموده اطمینان داد که این سارقین پس از تکمیل تحقیقات شان به نهاد های عدلی وقضائی معرفی خواهند شد.
در همین حال قند آغا مالک این موتر از امارت اسلامی افغانستان بخصوص نیروهای امنیتی غزنی بخاطر گرفتاری این مجرمین و بدست آوردن موترش اظهار سپاس وقدر دانی نموده واز نهاد های عدلی کشور خواهان اعدام این مجرمین گردید.
گفتنی است که نیروهای امنیتی غزنی چند قبل نیز چندین تن از آدم ربایان را در مربوطات مرکز و ولسوالی های غزنی گرفتار وبه پنجه قانون سپردند.

۱۴۴۳/۸/۲
۱۴۰۰/۱۲/۴