مسئولین امر بالمعروف در ولایت خوست به همکاران: با مردم به طریق درست برخورد نمائید.

مولوی رمضان مسرور مدیر جلب، جذب و سمع شکایات امر باالمعروف و نهی عن المنکر حوزه ببرک تهانی ولایت خوست در جلسه ای که با حضور داشت علما و مجاهدین برگزار نمودند روی موضوعات همچون؛  مسئولیت علما در امر باالمعروف و نهی عن المنکر، خدمت بطریق درست برای مردم، بحث و گفتگو نمودند. همچنان بر […]

مولوی رمضان مسرور مدیر جلب، جذب و سمع شکایات امر باالمعروف و نهی عن المنکر حوزه ببرک تهانی ولایت خوست در جلسه ای که با حضور داشت علما و مجاهدین برگزار نمودند روی موضوعات همچون؛  مسئولیت علما در امر باالمعروف و نهی عن المنکر، خدمت بطریق درست برای مردم، بحث و گفتگو نمودند.

همچنان بر اساس یک خبر دیگر مولوی خالد مدیر جلب،جذب و سمع شکایات امر باالمعروف و نهی عن المنکر ولسوالی موسی خیل ولایت خوست در دیدار های مختلف که با مجاهدین امیر صاحب غزنوی و مجاهدین مولوی  محمد و همکاران مولوی جهاد، قومندان امنیه انجام داد  و نیز همه را به برخورد نیک با مردم، اتحاد و اتفاق میان همدیگر، اطاعت و پیروی از دساتیر آمر مافوق، عیار سازی خویش طبق سنت رسول الله ص، توجه به مسئولیت های فردی، و برخورد مناسب در محل های بازرسی موتر ها؛ تاکید ورزیدند.

‏2021‏/11‏/6