مسؤولان ریاست امرباالمعروف والنهی عن المنکر سرپل از ملبس شدن با یونیفورم خاص محتسبین این ریاست خبر می دهند.

سرپل، آژانس باختر، ۱۰حمل ۱۴۰۱هـ ش جلسهٔ که به همین مناسبت رئیس و اعضای محتسبین ریاست امر باالمعروف و النهی عن المنکر دایر کرده بودند در آن رئیس امر باالمعروف و نهی عن‌المنکر، به تمام محتسبین توصیه داده اند که در حین اجرای وظایف خویش ملبس این یونیفورم بوده باشند. مولوی مسعود حنفی رئیس امر […]

سرپل، آژانس باختر، ۱۰حمل ۱۴۰۱هـ ش
جلسهٔ که به همین مناسبت رئیس و اعضای محتسبین ریاست امر باالمعروف و النهی عن المنکر دایر کرده بودند در آن رئیس امر باالمعروف و نهی عن‌المنکر، به تمام محتسبین توصیه داده اند که در حین اجرای وظایف خویش ملبس این یونیفورم بوده باشند.

مولوی مسعود حنفی رئیس امر بالمعروف و نهی عن‌المنکر، در تماس با آژانس باختر سرپل گفت به تمام محتسبین این ریاست هدایت داده است یونیفورمی که از طرف وزارت امرباالمعروف والنهی عن المنکر معرفی شده است در وقت اجرای وظایف به تن داشته و در امورات کاری شان از حوصله‌مندی، مهربانی و برخورد با مردم از رويهٔ نیک کار بگیرند.